Privacy verklaring

This document includes the privacy policy that apply to the use of the services and products available through wdes Ltd.

General Terms

Privacy Verklaring

BasicCloud is een handelsnaam van Met Pit & Co B.V.

BasicCloud hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BasicCloud houdt zich, als verwerkingsverantwoordelijke, in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
• Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door BasicCloud verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• (financiële) Administratieve doeleinde;
• informatie verstrekking;
• bevestiging;
• promotie/marketing (optout is mogelijk);
• uitlevering van bestellingen;
• inzicht geven;
• vergroten zelfredzaamheid;
• projectmanagement.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• opdracht;
• contract;
• verwerkersovereenkomst;
• wettelijke verplichting;
• privacy Policy.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BasicCloud de volgende persoonsgegevens van je vragen en verwerken:
• voornaam;
• tussenvoegsel;
• achternaam;
• adres;
• postcode;
• plaatsnaam;
• land;
• (zakelijk) telefoonnummer;
• (zakelijk) e-mailadres;
• website;
• geslacht;
• werkzaam bij organisatie;
• IBAN rekeningnummer en tenaamstelling;
• inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord);
• IP adres.

Je persoonsgegevens worden door BasicCloud opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• gedurende de looptijd van de overeenkomst of opdracht en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de (financiële) administratie;
• het verzorgen van registratie domeinnamen;
• het verzorgen van de website.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

BasicCloud bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging gegevens

BasicCloud maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte (persoons)gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Wij hebben bijvoorbeeld de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen:
• alle personen die namens BasicCloud van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Verplichte domeinnaamgegevens

Tenzij aangegeven als optioneel, zijn gegevens waar BasicCloud je om vraagt verplicht voor de levering van domeinnamen.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Externe links

Op de site van BasicCloud staan hyperlinks naar andere websites. BasicCloud is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar deze site verwijst.

Wijzigen

BasicCloud behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Het verdient aanbeveling om deze privacy policy geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage

Je hebt recht op inzage in je gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in je persoonsgegevens of klachten over privacy kunt je richten aan: Met Pit & Co B.V. Lange Reep 8, 4891 VH Rijsbergen of via info@metpit.co

Welke gegevens worden door BasicCloud bewaard?

Bij BasicCloud zijn we transparant over wat je krijgt en voor welke prijs. We zijn ook transparant over privacy. Om onze producten te leveren en te verbeteren, verzamelen we gegevens van onze klanten, relaties en websitebezoekers. We vinden het belangrijk dat jouw privégegevens ook echt privé blijven en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving.Wil je in detail lezen hoe het zit, bekijk dan de officiële Privacy- en cookie policies van BasicCloud

Deze gegevens verzamelt BasicCloud

• Klantgegevens: onder meer je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens.
• Contact met BasicCloud: stel je een vraag via onze helpdesk, dan bewaren we je contactgegevens en de inhoud van de gesprekken.
• Over het gebruik van onze diensten: afhankelijk van wat je bij ons afneemt, bewaren we verkeers- en locatiegegevens. Bijvoorbeeld hoe groot jouw e-mailverkeer is en of je bijlagen meestuurt. Het gaat daarbij niet om de communicatie zelf. Wat je bijvoorbeeld schrijft in een e-mail, gebruiken we niet.
• Websitebezoek en e-mails: gegevens over onder meer het tijdstip waarop je ons bezoekt, vanaf welk apparaat en of je een e-mail opent en klikt op een link.

Dit is waarom we jouw gegevens verzamelen

We vinden het belangrijk dat je onze diensten goed kunt gebruiken. Bijvoorbeeld als je wilt inloggen op Mijn account om je webhosting te beheren of je facturen wilt inzien. We slaan je vragen aan onze helpdesk op zodat we je in de toekomst eenvoudiger kunnen helpen. Daarnaast willen we onze eigen diensten verbeteren en jou nog beter helpen. Daarvoor gebruiken we ook gegevens als hoeveel verkeer er over onze systemen gaat en hoe je onze website bezoekt.

Beveiliging van gegevens

Bij BasicCloud monitoren en beveiligen we al onze producten en diensten zichtbaar en onzichtbaar tegen misbruik en fraude.

Samenwerking met derde partijen

Soms is het nodig om samen te werken met een andere organisatie om jou de diensten te leveren die je van ons verwacht. We maken soms gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Met die partners maken we altijd goede afspraken zodat jouw gegevens veilig zijn.

Tussenpersoon bij domeinnamen

Registreer je een domeinnaam, dan is BasicCloud de tussenpersoon. Jouw aanvraag geven we door aan registrerende instanties. Voor een .nl-domeinnaam is dat bijvoorbeeld Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Die instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Om registratie mogelijk te maken geeft BasicCloud je aanvraaggegevens aan deze instanties door.

Dit zijn jouw rechten

Alle gegevens die BasicCloud van jou verwerkt, mag je inzien en aanpassen. Als je geen gerichte informatie van ons wilt ontvangen over onze dienstverlening, dan kan je dit stopzetten. Je mag ons ook vragen om jouw gegevens uit onze database te wissen. Let erop dat we dat niet altijd mogen doen in verband met wet- en regelgeving. We laten je natuurlijk altijd weten waarom we in zo’n geval je gegevens niet kunnen wissen.